Shabbat Siddur Matok Midvash

$ 40.00
Shipping calculated at checkout.

אוצר מאמרי נגלות הזוהר על מזמורי התפילה עם פירוש מתוק מדבש להגה"צ המקובל רבי דניאל פריש זצוק"ל

עם ילקוט הנהגות טובות ותפילות יקרות מכתבי האר"י הקדוש